โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

กิจกรรมของโรงเรียน

งานสหกรณ์ปีการศึกษา2565

ท่านนายกส่งมอบเงินปันผลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน

ต้อนรับและสวัสดีปีใหม่ร่วมอวยพรกับท่านนายก

บุคลากรกองการศึกษา

งานวิชาการปีการศึกษา2563

เปิดเรียน on site วันแรก

ATk ครู

ATk ครู

ATk ครู

ATk ครู

ATk ครู

ATk ครู

ATk ครู

ATk ครู

ขอบคุณท่าน ผอ.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

เตรียมและให้ความรู้การ ATk

บรรยากาศการเตียม ATK

ผลการATKของครู

ผลการATKของครู

ATK นักเรียน

ATK นักเรียน

ATK นักเรียน

ATK นักเรียน

เครื่องมือ ATK

เครื่องมือ ATK

บรรยากาศหน้าประตูรับนักเรียน

บรรยากาศหน้าประตูรับนักเรียน

บรรยากาศหน้าประตูรับนักเรียน

งานสหกรณ์เตรียมน้ำสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้นำมาโรงเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน ศพด.

บรรยากาศในห้องเรียน ศพด.

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.1

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.1

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.1

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.2

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.2

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.2

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.2

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.3

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.3

บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอ.3

ผู้บริหารโรงเรียน

นายชัยยา ฤทธิ์เดช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

นายอมฤทธิ์ แสงจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

นางสาวสมใจ แสงทอง

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง

เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนฯ

วันที่ประกาศ 8 เม.ย. 2565